Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Syýahatçylaryň Ünsüni Özüne Çekmek

In love with the wind

Syýahatçylaryň Ünsüni Özüne Çekmek Gala ýele aşyk bolan Strandza dagynyň merkezinde ýerleşýän Rawadinowo obasynyň golaýynda 10 gektar meýdanda ýerleşýän 20-nji asyr rezidensiýasydyr. Dünýä belli kolleksiýalara, ajaýyp binagärlige we ylham berýän maşgala hekaýalaryna baryp görüň. Ajaýyp baglaryň arasynda dynç alyň, tokaý ýerlerinden we köl kenaryndaky gezelençlerden lezzet alyň we ertekileriň ruhuny duýuň.

Taslamanyň ady : In love with the wind, Dizaýnerleriň ady : Georgi Tumpalov, Müşderiniň ady : Renaissance Ltd..

In love with the wind Syýahatçylaryň Ünsüni Özüne Çekmek

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.