Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gürleýji

Sperso

Gürleýji Sperso Sperm we Ses sözlerinden gelýär. Aýna köpürjigiň we gürleýjiniň kellesindäki çukuryna mahsus görnüşi, erkeklik sperminiň jübütleşýän wagty aýal ýumurtgasyna edil erkeklik sperminiň ody ýaly daşky gurşawyň daş-töweregine çuňňur aralaşmagyny aňladýar. Maksat daşky gurşawda ýokary güýç we ýokary hilli ses öndürmek. Simsiz ulgam ulanyja jübi telefonyny, noutbugy, planşetleri we beýleki enjamlary gürleýjä Bluetooth arkaly birikdirmäge mümkinçilik berýär. Bu potolok gürleýjini otagda, ýatylýan otaglarda we telewizor otagynda ýörite ulanyp bolýar.

Taslamanyň ady : Sperso, Dizaýnerleriň ady : Nima Bavardi, Müşderiniň ady : Nima Bvi Design.

Sperso Gürleýji

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.