Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Dvd Gutusy

Paths of Light

Dvd Gutusy Zina Karamelonyň gysga animasiýa ýollaryny saklamagyň iň gowy usuly, DVD-de gabat gelýän owadan kassanyň bardygyny üpjün etmekdi. Gaplamak aslynda tokaýdan çykarylan we CD emele getirilen ýaly. Daşyndan, gapagyň gapdalynda ösýän kiçijik agaçlar ýaly dürli çyzyklar görünýär. Agaç daşky görnüşi hem oňa aşa tebigy görnüş bermäge kömek edýär. Lightagtylyk ýollary, 1990-njy ýyllarda köpler üçin CD-ler üçin gören ýagdaýlaryndan gaty täzelenme bolup, içindäki mazmuny düşündirmek üçin adatça kagyz paketli esasy plastmassadan ybaratdy. (JD Munro tarapyndan ýazylan tekst)

Taslamanyň ady : Paths of Light , Dizaýnerleriň ady : Francisco Elias & Nelson Fernandes, Müşderiniň ady : Francisco Elias & Nelson Fernandes.

Paths of Light  Dvd Gutusy

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.