Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Jaý

Santos

Jaý Esasy konstruktiw element hökmünde agaçdan peýdalanyp, jaý iki derejesini bölüp, kontekst bilen birleşmek we tebigy ýagtylygyň girmegine ýol açmak üçin syrçaly üçek döredýär. Iki gatly giňişlik birinji gatyň, ýokarky gatyň we peýza .yň arasyndaky baglanyşygy görkezýär. Asmanyň üstünde demir üçek uçýar, ony günbatar güneşinden goraýar we tebigy gurşawy görmek üçin göwrümi resmi taýdan täzeden gurýar. Programma birinji gatda köpçülikleýin peýdalanylyşy we ýokarky gatda şahsy ulanyşlary kesgitlemek arkaly düşündirilýär.

Taslamanyň ady : Santos, Dizaýnerleriň ady : Fernando Abelleyro, Müşderiniň ady : Fernando Abelleyro, architect.

Santos Jaý

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.