Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Täjirçilik Animasiýasy

Simplest Happiness

Täjirçilik Animasiýasy Hytaý zodiakynda 2019-njy ýyl doňuz ýylydyr, şonuň üçin Cen C dilimlenen doňuzy dizaýn etdi we bu hytaý dilinde "köp gyzgyn filmlerde" jeza. Bagtly keşpler kanalyň keşbine we kanalyň diňleýjilerine bermek isleýän bagtly duýgularyna laýyk gelýär. Wideo dört film elementiniň jemidir. Oýun edýän çagalar arassa bagty iň gowy görkezip bilerler we tomaşaçylaryň filme tomaşa etmek ýaly duýgularyny başdan geçirerler diýip umyt edýärler.

Taslamanyň ady : Simplest Happiness, Dizaýnerleriň ady : Yen C Chen, Müşderiniň ady : Fox Movies.

Simplest Happiness Täjirçilik Animasiýasy

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.