Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Eplenýän Tabur

Tatamu

Eplenýän Tabur 2050-nji ýyla çenli ýer ilatynyň üçden iki bölegi şäherlerde ýaşar. Tatamunyň esasy islegi, çäkleri çäkli adamlar, şol sanda ýygy-ýygydan hereket edýänler üçin çeýe mebel bilen üpjün etmekdir. Maksat berkligi ultra inçe şekil bilen birleşdirýän içgin mebel döretmekdir. Tabagy ýerleşdirmek üçin diňe bir öwrümli hereket gerek. Lighteňil agramy saklaýan çydamly matadan ýasalan ähli halkalar, agaç taraplar durnuklylygy üpjün edýär. Oňa basyş ulanylandan soň, täsin mehanizmi we geometriýasy sebäpli bölekler bir-birine gulplanansoň, tabure güýçlenýär.

Taslamanyň ady : Tatamu, Dizaýnerleriň ady : Mate Meszaros, Müşderiniň ady : Tatamu.

Tatamu Eplenýän Tabur

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.