Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Açylyş Ady

Pop Up Magazine

Açylyş Ady Taslama, gaçmak meselelerini (2019-njy ýyl üçin tema) abstrakt we akymly öwrenmek, ondan üýtgeşmeleri, täze zatlary we netijeleri görkezmek üçin syýahat boldy. Thehli wizuallar arassa we tomaşa etmek üçin amatly, gaçmak hereketinden oňaýsyz hakykatdan tapawutlylykda. Dizaýn yzygiderli üýtgeýär we animasiýadaky morfing şekilleri haýsydyr bir ýagdaý sebäpli ýüze çykan täzeden öwreniş hereketini görkezýär. Gaçmagyň dürli manylary, düşündirişleri bar we nukdaýnazary oýnamakdan çynlakaý üýtgeýär.

Taslamanyň ady : Pop Up Magazine, Dizaýnerleriň ady : Rafael de Araujo, Müşderiniň ady : Pop Up Magazine.

Pop Up Magazine Açylyş Ady

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýn rowaýaty

Rowaýata öwrülen dizaýnerler we baýrakly eserler.

Dizaýn rowaýatlary, gowy dizaýnlary bilen Dünýämizi has gowulaşdyrýan örän meşhur dizaýnerlerdir. Rowaýata öwrülen dizaýnerleri we olaryň innowasion önüm dizaýnlaryny, özboluşly sungat eserlerini, döredijilik arhitekturasyny, ajaýyp moda dizaýnlaryny we dizaýn strategiýalaryny öwreniň. Bütin dünýäde baýrakly dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň, täzelikçileriň we markalaryň özboluşly dizaýn eserlerinden lezzet alyň we öwreniň. Döredijilik dizaýnlaryndan ylham alyň.