Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýangyn Söndüriji We Gaçmak Çekiç

FZ

Ýangyn Söndüriji We Gaçmak Çekiç Awtoulag howpsuzlygy enjamlary zerurdyr. Fireangyn söndürijiler we howpsuzlyk çekiçleri, ikisiniň utgaşmagy awtoulag heläkçiligi ýüze çykanda işgärleriň gaçmagyň netijeliligini ýokarlandyryp biler. Awtoulag meýdançasy çäklidir, şonuň üçin bu enjam ýeterlik kiçi bolmaly. Hususy awtoulagyň islendik ýerinde ýerleşdirip bolýar. Adaty ulag ýangyn söndürijileri bir gezek ulanylýar we bu dizaýn asmany aňsatlyk bilen çalşyp biler. Ulanyjylaryň işlemegi has amatly, has amatly.

Taslamanyň ady : FZ, Dizaýnerleriň ady : Tongxin Zhang, Müşderiniň ady : Zhengzhou University of Light Industry.

FZ Ýangyn Söndüriji We Gaçmak Çekiç

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.