Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Täze Sarp Ediş

Descry Taiwan Exhibition

Täze Sarp Ediş Taýwanyň meşhur syýahatçylyk merkezi bolan Alişan dagynda geçirilen sergi, Taýwanyň adaty çaý senagaty bilen sungaty birleşdirýär. Bu serginiň kesişýän hyzmatdaşlygy täze iş modulyny çykaryp biler. Her paketde jahankeşdeler şol bir temany berýän dürli aňlatmalary görüp bilerler, & amp; quot; Taýwan. & Amp; quot; Taýwanyň ajaýyp gözelligine çümen myhmanlar Taýwan çaý medeniýeti we senagaty barada has çuňňur düşünerler.

Taslamanyň ady : Descry Taiwan Exhibition, Dizaýnerleriň ady : SHAN MAI FOOD, Müşderiniň ady : Tea Farm No. 35.

Descry Taiwan Exhibition Täze Sarp Ediş

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.