Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çagalar Kluby

Meland

Çagalar Kluby Taslama, ene-atanyň ýapyk oýun meýdançasynyň ajaýyp görnüşini tamamlady, tertipde we kosmos hekaýasynda ýokary dolylygy we yzygiderliligi görkezdi. Inçe çyzyk dizaýny dürli funksional ugurlary birleşdirýär we gelýänleriň akymlarynyň rasionaldygyna düşünýär. Kosmosyň kyssasy, öz gezeginde, dürli ýerleri doly sýu plotet arkaly baglanyşdyrýar we sarp edijileri ene-atanyň arasyndaky ajaýyp syýahaty başdan geçirýär.

Taslamanyň ady : Meland, Dizaýnerleriň ady : Li Xiang, Müşderiniň ady : X+Living.

Meland Çagalar Kluby

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.