Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çyrany Oturtmak

Linear Flora

Çyrany Oturtmak Çyzykly ösümlik, Pingtung okrugynyň gülü bolan “Bougainvillea” -dan “üç” belgisi bilen ylham alýar. Çeper eserleriň aşagyndan görlen üç sany “bougainvillea” ýapragyndan başga-da dürli taraplarda üýtgeşiklikler we üç sany köpelmek bolýar. Taýwan çyrasy festiwalynyň 30 ýyllygyny bellemek üçin, yşyklandyryş dizaýnçysy Reý Teng Pai, Pingtung etrabynyň Medeniýet işleri bölümi tarapyndan festiwalyň mirasyny üýtgetmek barada habar iberip, adaty bolmadyk çyrany döretmek üçin çagyryldy. we geljegi bilen baglanyşdyrmak.

Taslamanyň ady : Linear Flora, Dizaýnerleriň ady : Ray Teng Pai, Müşderiniň ady : Pingtung County Government.

Linear Flora Çyrany Oturtmak

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.