Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ofisiň Içerki Dizaýny

Yuli Design Studio

Ofisiň Içerki Dizaýny Hakyky binagärlik keşbini petikleýän köçelerde dik, keseligine we gapdal ugurlarda elmydama gaty köp bulaşyk bellik tagtalary bar. Bu, açyk bezeg önümleriniň getirýän täsirlerini gowulandyrmak we ýokarlandyrmak üçin bellik tagtalaryny nädip kesgitlemelidigini göz öňünde tutýar. Içerki dizaýn nokady, öňki ýerleşişini bölmekdir. Tebigy yşyklandyryş girizilýär. Bir gat beýik ýer bilen gurulýar. Basgançaklar üýtgedilen ýerde. Basgançaklaryň kesilen ýerini üýtgetmek dik hereketleriň wagtyny gysgaldýar. Bu köne çäklerden täze bir mümkinçilik döredýär.

Taslamanyň ady : Yuli Design Studio, Dizaýnerleriň ady : Chiung Hui Fu, Müşderiniň ady : YULI DESIGN .

Yuli Design Studio Ofisiň Içerki Dizaýny

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.