Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Hadysany Işjeňleşdirmek Hadysanyň

The Jewel

Hadysany Işjeňleşdirmek Hadysanyň “3D Jewellery Box” interaktiw bölek ýer bolup, halky öz şaý-seplerini döretmek arkaly 3D çap etmekde iň täze tehnologiýany ulanmaga çagyrdy. Spaceeri işjeňleşdirmek üçin çagyrdyk we derrew pikir etdik - şaý-sepler gutusy içindäki owadan şaý-sepler bolmasa nädip doly bolup biler? Netijede şöhlelendiriji ýagtylygyň, reňkiň we kölegäniň gözelligini öz içine alýan häzirki zaman heýkeli boldy.

Taslamanyň ady : The Jewel, Dizaýnerleriň ady : Beck Storer, Müşderiniň ady : Highpoint Shopping Centre.

 The Jewel Hadysany Işjeňleşdirmek Hadysanyň

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.