Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Iş Çyrasy

Linear

Iş Çyrasy “Linear Light” -yň turbany egmek usuly ulagyň böleklerini öndürmek üçin giňden ulanylýar. Suwuk burç çyzygy Taýwan öndürijisiniň takyk gözegçiligi arkaly amala aşyrylýar, şeýlelik bilen çyzykly ýeňil ýeňil, güýçli we göçme görnüşde iň az material bolýar; islendik häzirki zaman interýerini yşyklandyrmak üçin ideal. Öňki kesgitlenen göwrümde açylýan ýat funksiýasy bilen çyrpylmaz duýgur yşyklandyryjy LED çipleri ulanýar. Çyzykly wezipe, zäherli däl materiallardan düzülen we tekiz gaplamak bilen ulanyjy tarapyndan aňsatlyk bilen ýygnalmak üçin döredildi; daşky gurşawa täsirini azaltmak üçin elinden gelenini edýär.

Taslamanyň ady : Linear, Dizaýnerleriň ady : Ray Teng Pai, Müşderiniň ady : Singular Concept, RAY.

Linear Iş Çyrasy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.