Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Daşky Gurşaw

25 Nano

Daşky Gurşaw 25 Nano efemeri we hemişelikligi, dogluşy we ölümi aňladýan çeper yşyk guralydyr. Durnukly gelejek üçin yzygiderli aýna gaýtadan işlemek aýlawyny döredýän “Bahar howuz aýna senagat CO., LTD” bilen işlemek, 25 Nano ideýany öz içine almak üçin gaty aýnadan tapawutlylykda serişde hökmünde birneme gowşak köpügi saýlady. Guralda, köpürjigiň ýaşaýyş sikllerinde ýagty şöhle saçýar, älemgoşara meňzeş reňk we daşky gurşawa kölegeleri proýesirläp, ulanyjynyň töwereginde düýşli atmosfera döredýär.

Taslamanyň ady : 25 Nano, Dizaýnerleriň ady : Ray Teng Pai, Müşderiniň ady : Tainan University of Technology/ Product Design Department.

25 Nano Daşky Gurşaw

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.