Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kitap

ZhuZi Art

Kitap Adaty hytaý hat-ýazuw we surat eserleriniň toplanan eserleri üçin kitap neşirleriniň bir topary Nanjing Zhuzi sungat muzeýi tarapyndan neşir edildi. Uzyn taryhy we ajaýyp usuly bilen adaty hytaý suratlary we kalligrafiýasy ýokary çeper we amaly özüne çekijiligi üçin gymmatlydyr. Kolleksiýa dizaýn edilende yzygiderli duýgurlygy döretmek we eskizdäki boş ýeri görkezmek üçin abstrakt şekiller, reňkler we çyzyklar ulanyldy. Zähmet çekmek adaty surat we kalligrafiýa stilindäki suratkeşler bilen gabat gelýär.

Taslamanyň ady : ZhuZi Art, Dizaýnerleriň ady : ALICE XI ZONG, Müşderiniň ady : ZHUZI Art Center.

ZhuZi Art Kitap

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.