Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Udon Restorany We Dükany

Inami Koro

Udon Restorany We Dükany Arhitektura aşpezlik düşünjesini nädip görkezip biler? Agajyň gyrasy, bu soraga jogap bermek synanyşygydyr. Inami Koro, taýýarlygyň umumy usullaryny saklamak bilen, adaty ýapon Udon tagamyny täzeden açýar. Täze bina, adaty ýapon agaç konstruksiýalaryna täzeden göz aýlamak bilen olaryň çemeleşmesini görkezýär. Binanyň görnüşini görkezýän ähli kontur çyzyklary ýönekeýleşdirildi. Munuň içine inçe agaç sütünleriň içinde gizlenen aýna çarçuwasy, üçek we potolok ýapgytlygy we dik diwarlaryň gyralary hemmesi bir çyzyk bilen aňladylýar.

Taslamanyň ady : Inami Koro, Dizaýnerleriň ady : Tetsuya Matsumoto, Müşderiniň ady : Miki City..

Inami Koro Udon Restorany We Dükany

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.