Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Maşgala Seýilgähi

Hangzhou Neobio

Maşgala Seýilgähi Söwda merkeziniň asyl ýerleşişine esaslanyp, Hangzhou Neobio Maşgala seýilgähi dört sany esasy iş meýdanyna bölünipdi, hersinde birnäçe aksessuar ýerleri bar. Şeýle bölünişik, ýaş toparlaryny, çagalaryň gyzyklanmalaryny we özüni alyp barşyny göz öňünde tutdy, şol bir wagtyň özünde ene-atanyň işi wagtynda güýmenje, bilim we dynç alyş funksiýalaryny birleşdirdi. Kosmosda ýerlikli aýlanyş, güýmenje we bilim çärelerini birleşdirýän giňişleýin maşgala seýilgähine öwrülýär.

Taslamanyň ady : Hangzhou Neobio, Dizaýnerleriň ady : Li Xiang, Müşderiniň ady : Shanghai Neobio Enterprise Management Co., Ltd.

Hangzhou Neobio Maşgala Seýilgähi

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.