Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Binagärlik Gözlegleri We Ösüşi Arhitekturanyň

Technology Center

Binagärlik Gözlegleri We Ösüşi Arhitekturanyň Tehnologiýa merkeziniň binagärlik taslamasy binagärlik ansamblynyň daş-töweregi peýza .a, asuda we ýakymly giňişlige birleşdirmegi üçin görkezme bolup durýar. Bu kesgitleýji ideýa, plastmassa we konstruktiw niýeti bilen beýan ediljek gözlegçileriň zerur intellektual çümdürilmegi üçin döredilen ansambly adamlaşdyrylan möhüm ähmiýete eýe edýär. Konkaw we konweks görnüşdäki üçekleriň ajaýyp we toplumlaýyn dizaýny, arhitektura toplumynyň esasy aýratynlyklaryny kesgitleýän, gorizontal çyzyklara diýen ýaly degýär.

Taslamanyň ady : Technology Center, Dizaýnerleriň ady : Paulo Brazil E Sant Anna, Müşderiniň ady : Klabin S A.

Technology Center Binagärlik Gözlegleri We Ösüşi Arhitekturanyň

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.