Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Zeýtun Jamy

Oli

Zeýtun Jamy Görünýän minimalist obýekt OLI, funksiýasyna, belli bir zerurlykdan dörän çukurlary gizlemek pikirine esaslanyp döredildi. Dürli ýagdaýlara syn etmek, çukurlaryň nejisligi we zeýtun gözelligini ýokarlandyrmak zerurlygy yzarlandy. Iki maksatly gaplama hökmünde Oli bir gezek açylanda garaşylmadyk faktory nygtamak üçin döredildi. Dizaýner, zeýtun görnüşi we ýönekeýligi bilen ylham aldy. Farfor saýlamak materialyň gymmaty we ulanylyşy bilen baglanyşykly.

Taslamanyň ady : Oli, Dizaýnerleriň ady : Miguel Pinto Félix, Müşderiniň ady : MPFXDESIGN.

Oli Zeýtun Jamy

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.