Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Afişa

Chirming

Afişa Sook ýaş wagty dagda bir owadan guşy gördi, ýöne guş çalt uçup gitdi we diňe ses galdyrdy. Guşy tapmak üçin asmana seretdi, ýöne agaç şahalary we tokaýlary görüpdi. Guş aýdym aýtmagyny dowam etdirdi, ýöne nirededigini bilenokdy. Guş çagalykdan agaç şahalary we uly tokaýdy. Bu tejribe ony tokaý ýaly guşlaryň sesini göz öňüne getirmäge mejbur etdi. Guşlaryň sesi aňy we bedeni rahatlandyrýar. Bu onuň ünsüni özüne çekdi we muny şypa we meditasiýany şekillendirýän mandala bilen birleşdirdi.

Taslamanyň ady : Chirming, Dizaýnerleriň ady : Sook Ko, Müşderiniň ady : Sejong University.

Chirming Afişa

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.