Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Egriji Demir

Nano Airy

Egriji Demir Nano howaly egriji demir innowasion negatiw ion tehnologiýasyny ulanýar. Uzak wagtlap tekiz gurluşy, ýumşak ýalpyldawuk egrini saklaýar. Egriji turba nano-keramiki örtükden geçdi, özüni gaty rahat duýýar. Negativearamaz ionlaryň ýyly howasy bilen saçlary näzik we çalt egrelýär. Howasyz egriji ütükler bilen deňeşdirilende, has ýumşak saç hilini tamamlap bilersiňiz. Önümiň esasy reňki ýumşak, ýyly we arassa mat ak, aksentiň reňki gülgüne altyn.

Saç Düzediji

Nano Airy

Saç Düzediji Nano howaly düzediji demir, nano-keramiki örtük materiallaryny innowasiýa negatiw demir tehnologiýasy bilen birleşdirýär, bu saçlary ýuwaş we ýumşak görnüşde göni şekillendirýär. Kepkanyň we göwresiň ýokarsyndaky magnit datçiginiň kömegi bilen, gapak ýapylanda enjam awtomatiki usulda öçýär, daş-töweregi götermek ygtybarly. USB zarýad berilýän simsiz dizaýny bolan ykjam korpus, sumkada saklamak we götermek aňsat, zenanlara owadan saç düzümini islendik wagt, islendik ýerde saklamaga kömek edýär. Ak we gülgüne reňk shemasy enjama zenan häsiýetini berýär.

Günortanlyk Guty

The Portable

Günortanlyk Guty Naharhana pudagy gülläp ösýär we alyp barmak häzirki zaman adamlary üçin zerurlyga öwrüldi. Şol bir wagtyň özünde-de köp zibil öndürildi. Iýmit saklamak üçin ulanylýan nahar gutularynyň köpüsini gaýtadan ulanyp bolýar, ýöne nahar gutularyny gaplamak üçin ulanylýan plastik paketler hakykatdanam gaýtadan ulanylmaýar. Plastiki haltalaryň ulanylyşyny azaltmak üçin nahar gutusynyň we plastmassanyň funksiýalary täze günortan gutularyny dizaýn etmek üçin birleşdirilýär. Balak gutusy öz bölegini götermek aňsat bolan tutawa öwürýär we birnäçe nahar gutusyny birleşdirip, nahar gutularyny gaplamak üçin plastik paketleriň ulanylyşyny ep-esli azaldýar.

Sakgal

Alpha Series

Sakgal “Alfa” seriýasy, ýüzüň ideginiň esasy meselelerini çözüp bilýän ykjam, ýarym profesional gyrkymdyr. Şeýle hem owadan estetika bilen utgaşdyrylan innowasiýa çemeleşmesi bilen arassaçylyk çözgütlerini hödürleýän önüm. Plönekeýlik, minimalizm we işleýiş, ulanyjylaryň aňsat gatnaşygy bilen utgaşyp, taslamanyň esaslaryny döredýär. Ulanyjynyň şatlygy esasy zat. Maslahatlary gyrkyjydan aňsatlyk bilen alyp, ammar bölümine ýerleşdirip bolýar. Gämi saklaýjyny zarýadlamak we ammar bölüminde UV Light bilen goldanýan maslahatlary arassalamak üçin niýetlenendir.

Köp Funksiýaly Göçme Enjam

Along with

Köp Funksiýaly Göçme Enjam Taslama, esasan iki bölege bölünýän açyk mähelle üçin göçme durmuş tejribesini üpjün edýär: esasy beden we üýtgedilip bilinjek modullar. Esasy bedenine zarýad bermek, diş çotgasy we saç syrmak funksiýalary girýär. Önüm üçin ylham, syýahat etmegi halaýan we goş-golamlaryny gysyp ýa-da ýitiren adamlardan geldi, şonuň üçin göçme, köpugurly paket önümiň ýerleşýän ýerine öwrüldi. Indi köp adam syýahat etmegi halaýar, şonuň üçin göçme önümler saýlamaga öwrülýär. Bu önüm bazaryň islegine laýyk gelýär.

Pişik Düşegi

Catzz

Pişik Düşegi “Catzz” pişik düşegi dizaýn edilende, ylham pişikleriň we eýeleriň isleglerinden alyndy we funksiýany, ýönekeýligi we gözelligi birleşdirmeli. Pişikleri synlaýarka, özboluşly geometrik aýratynlyklary arassa we tanalýan görnüşe ylham berdi. Käbir häsiýetli gylyk-häsiýet nagyşlary (mysal üçin gulagyň hereketi) pişigiň ulanyjy tejribesine girizildi. Şeýle hem, eýelerini göz öňünde tutup, maksat özleşdirip we buýsanç bilen görkezip biljek mebel böleklerini döretmekdi. Mundan başga-da, aňsat tehniki hyzmaty üpjün etmek möhümdi. Bularyň hemmesi ýumşak, geometrik dizaýn we modully gurluş mümkinçilik berýär.