Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kran Basseýn Garyndysy

Straw

Kran Basseýn Garyndysy Straw kran basseýniniň garyndysynyň dizaýny, tomusda serginlediji içgi ýa-da gyşda gyzgyn içgi bilen gelýän ýaş we gyzykly içgi sypallarynyň turba görnüşlerinden ylham alýar. Bu taslama bilen bir wagtyň özünde häzirki zaman, ajaýyp we gyzykly dizaýn obýektini döretmek isledik. Basseýni konteýner hökmünde kabul etsek, ilkibaşdaky pikir, kranlary ulanyjy bilen aragatnaşyk elementi hökmünde görkezmegi maksat edinýär, edil içýän samanlar içginiň aragatnaşyk nokady ýaly.

Kran Basseýn Garyndysy

Smooth

Kran Basseýn Garyndysy Smooth kran basseýn garyndysynyň dizaýny, silindriň iň arassa görnüşinde ylham alýar we ulanyja ýetýänçä turbanyň tebigy birleşmesini döredýär. Biz bu görnüşdäki önümiň adaty çylşyrymly görnüşlerini düzmegi maksat edindik, netijede silindr görnüşli we gaty minimalist görnüşe eýe bolduk. Çyzyklar sebäpli dörän ýumşak görnüş, bu obýekt ulanyjy interfeýsi hökmünde işe başlanda gaty geň galdyrýar, sebäbi bu dinamiki dizaýny basseýn mikseriniň ajaýyp işlemegi bilen birleşdirýän modeldir.

Göçme Batareýa Korpusy

Parallel

Göçme Batareýa Korpusy “IPhone 5” ýaly, “Parallel” 2500mAh super batareýa banky bilen sarp edijileri kynlaşdyrar - bu ömrüň dowamlylygy 1,7X köp. Elmydama ýolda we iPhone-yň mümkinçiliklerinden doly peýdalanýan sarp edijiler üçin bu örän amatly. Parallel, goşmaça polikarbonat korpusy bilen aýrylýan batareýa. Has köp güýç talap edilende ýapyň. Agramy ýeňilleşdirmek üçin aýyryň. Ergonomiki taýdan eliňize laýyk gelmek üçin döredildi. Gurlan ýyldyrym kabeli we gorag korpusyna gabat gelýän 5 reňk bilen, iPhone 5 bilen deň uzynlygy bar.

Sazlanyp Bilinýän Planşetli Stol

Dining table and beyond

Sazlanyp Bilinýän Planşetli Stol Bu tablisada ýüzüni dürli şekillere, materiallara, dokumalara we reňklere sazlamak ukyby bar. Planşet hyzmat ediş esbaplary (tabaklar, hyzmat ediş tabaklary we ş.m.) üçin kesgitli ýer bolup hyzmat edýän adaty stoluň tersine, bu tablisanyň bölekleri ýerüsti we hyzmat ediji esbaplar ýaly hereket edýär. Bu esbaplar zerur nahar zerurlyklaryna baglylykda dürli şekilli we ululykdaky böleklerde düzülip bilner. Bu üýtgeşik we innowasion dizaýn, adaty nahar stoluny egri esbaplary yzygiderli tertipleşdirmek arkaly dinamiki merkeze öwürýär.

Giperkar

Shayton Equilibrium

Giperkar Şaýton deňagramlylygy arassa hedonizmi, dört tigirdäki ýoýulmany, köp adam üçin abstrakt düşünjäni we bagtlylara arzuwlaryň hasyl bolmagyny aňladýar. Maksat tejribe ýaly möhüm däl ýerinde iň soňky lezzeti, bir nokatdan beýlekisine ýetmek baradaky täze düşünjäni aňladýar. Şaýton, giperkaryň tohumyny gorap saklamak bilen öndürijiligi ýokarlandyryp biljek täze alternatiw ýaşyl öwüşginleri we materiallary barlamak üçin maddy mümkinçilikleriň çägini açmagy maksat edinýär. Ondan soňky etap, maýa goýujylary tapmak we Şaýton deňagramlylygyny hakykata öwürmek.

Düşege Öwrülýän Stol

1,6 S.M. OF LIFE

Düşege Öwrülýän Stol Esasy düşünje, ofisimiziň çäklerine laýyk bolmak üçin durmuşymyzyň kiçelýändigini düşündirmekdi. Ahyrynda, her bir siwilizasiýanyň sosial kontekstine baglylykda zatlara başgaça düşünip biljekdigine düşündim. Mysal üçin, bu stol dynç alyş üçin ýa-da kimdir biri bellenilen möhletleri ýerine ýetirmek üçin kynçylyk çekýän günlerinde gije birnäçe sagat uklamak üçin ulanylyp bilner. Taslama prototipiň (uzynlygy 2,00 metr we ini 0,80 metr = 1,6 sm) ölçegleri we işiň durmuşymyzda has köp ýer tutmagy bilen atlandyryldy.