Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Hytaý Restorany

Pekin Kaku

Hytaý Restorany “Pekin-kaku” restoranynyň täzelenişi, has ýönekeý binagärligiň peýdasyna däp bolan köp sanly bezeg dizaýnyny ret edip, Pekin stilindäki restoranyň nämedigini stilistik düşündirýär. Şiftde 80 metr uzynlykdaky perdeler bilen döredilen Gyzyl-Aurora bar, diwarlary adaty Şanhaý kerpiçlerinde bejerilýär. Terrakotta söweşijileri, Gyzyl towşan we Hytaý keramikasy ýaly müňýyllyk hytaý mirasyndan medeni elementler bezeg elementlerine ters çemeleşýän minimalistik displeýde görkezildi.

Taslamanyň ady : Pekin Kaku, Dizaýnerleriň ady : Tetsuya Matsumoto, Müşderiniň ady : PEKIN-KAKU Chinese Restaurant.

Pekin Kaku Hytaý Restorany

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.