Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Özara Täsir Tablisasy

paintable

Özara Täsir Tablisasy Boýagly, hemmeler üçin köp wezipeli stol, adaty stol, çyzgy stoly ýa-da saz guraly bolup biler. Dostlaryňyz ýa-da maşgalaňyz bilen aýdym-saz döretmek üçin stoluň ýüzüne reňk bermek üçin dürli reňkleri ulanyp bilersiňiz, üstü reňk datçikleri tarapyndan saz bolmak üçin çyzgy geçirer. Iki sany çyzgy usuly bar, döredijilik çyzgysy we aýdym-saz belligi, çagalar tötänleýin saz döretmek isleýän zatlaryny çekip bilerler ýa-da çagalar bagynyň rifmasyny düzmek üçin belli bir reňkde reňk doldurmak üçin düzen düzgünimizi ulanyp bilerler.

Taslamanyň ady : paintable, Dizaýnerleriň ady : Nien-Fu Chen, Müşderiniň ady : Högskolan för design och konsthantverk.

paintable Özara Täsir Tablisasy

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.