Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Saç Salony

Taipei Eros

Saç Salony Saç salonlary gara, ak we çal reňkleriň geometriýasyna esaslanýar. Saç kesmek yşaratlary heýkeltaraşlyklaryň köpelmegine terjime edilýär. Üçburçluk hereketi, ýygnamak, kesmek we tikmek arkaly funksional kublary we uçarlary potoldan pola çenli şekillendirýär. Bölünýän çyzyklara ýerleşdirilen yşyk çyzyklary, düşürilen potolokyň ýagdaýyny çözmek bilen goşmaça yşyklandyryş bolup hyzmat edýän köp sanly yşyk guşaklaryna goşant goşýar. Uçarlar bilen üç ölçegli aralykda erkin aýlanyp, uly aýnanyň şöhlelenmesi bilen uzalyp gidýärler.

Taslamanyň ady : Taipei Eros, Dizaýnerleriň ady : Stephen Kuo, Müşderiniň ady : Materiality Design.

Taipei Eros Saç Salony

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.