Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Yşyklandyryş Yşyklandyryşyň

Capsule

Yşyklandyryş Yşyklandyryşyň Çyranyň görnüşi Kapsula häzirki zaman dünýäsinde giňden ýaýran kapsulalaryň görnüşini gaýtalaýar: dermanlar, binagärlik gurluşlary, kosmos gämileri, termozalar, turbalar, nesillere habar iberýän wagt kapsulalary. Iki görnüşde bolup biler: standart we uzyn. Çyralar dürli aç-açanlyk bilen birnäçe reňkde bar. Neýlon ýüpler bilen daňmak, lampa elde ýasalan täsir goşýar. Onuň ähliumumy görnüşi önümçiligiň we köpçülikleýin önümçiligiň ýönekeýligini kesgitlemekdi. Çyranyň önümçilik prosesinde tygşytlamak onuň esasy artykmaçlygydyr.

Taslamanyň ady : Capsule, Dizaýnerleriň ady : Natalia Komarova, Müşderiniň ady : Alter Ego Studio.

Capsule Yşyklandyryş Yşyklandyryşyň

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.