Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çilim

Lory Duck

Çilim “Lory Ördek” bürünçden we epoksi aýnadan ýasalan modullardan ýygnanan asma ulgamy hökmünde döredilip, hersi salkyn suwlaryň üstünden gaýduwsyz süýşýän ördek ýalydyr. Şeýle hem, modullar sazlama mümkinçiligini hödürleýärler; degmek bilen, hersi islendik ugra gönükdirilip we islendik beýiklikde asylyp bilner. Çyranyň esasy görnüşi has çalt doguldy. Şeýle-de bolsa, ajaýyp deňagramlylygy we mümkin bolan ähli tarapdan iň gowy görnüşi döretmek üçin sansyz prototipler bilen birnäçe aýlap gözleg we ösüş gerekdi.

Taslamanyň ady : Lory Duck, Dizaýnerleriň ady : Calaras Serghei, Müşderiniň ady : Siero Carandash brand.

Lory Duck Çilim

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.