Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Içki Jaý Içerki

Seamless Blank

Içki Jaý Içerki Bu, grafika dizaýneri we telekeçiniň öýi bolan stýuardessanyň özboluşly durmuş ýörelgesini görkezmek üçin jaý. Dizaýner, stýuardessanyň isleglerini görkezmek we maşgala agzasynyň zatlaryny doldurmak üçin boş ýerleri saklamak üçin tebigy materiallary hödürleýär. Aşhana öýüň merkezidir, stýuardessa üçin daş-töweregi görüp, ene-atalaryň islendik ýerde görüp biljekdigine göz ýetirýär. Ak granit bökdençsiz pol, italýan mineral boýag, aç-açan aýna we materiallaryň ajaýyp jikme-jikliklerini açmak üçin ak poroşok örtük bilen enjamlaşdyrylan jaý.

Taslamanyň ady : Seamless Blank, Dizaýnerleriň ady : Tienyu Wu, Müşderiniň ady : TYarchistudio.

Seamless Blank Içki Jaý Içerki

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.