Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Içki Jaý Içerki

Warm loft

Içki Jaý Içerki Warmyly materiallar bilen senagat stilindäki jaý. Bu jaý müşderiler üçin durmuş häsiýetlerini wagyz etmek üçin birnäçe funksiýany taýýarlaýar. Dizaýner, müşderileriň durmuşy baradaky wakany suratlandyrmak üçin turbalary her bir boşluga we agaç, polat we ENT turbalaryny birleşdirmäge synanyşdy. Adaty senagat stili bilen birmeňzeş däl, bu jaý diňe birnäçe reňk girizýär we köp sanly ýer taýýarlaýar.

Taslamanyň ady : Warm loft, Dizaýnerleriň ady : Tienyu Wu, Müşderiniň ady : TYarchistudio.

Warm loft Içki Jaý Içerki

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.