Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Pawilion

ResoNet Sinan Mansions

Pawilion ResoNet pawiliony, Hytaýyň Täze ýylyny bellemek üçin Şanhaýdaky Sinan Mansions tarapyndan tabşyryldy. Wagtlaýyn pawilýondan we içki ýüzüne birikdirilen interaktiw LED çyra "rezonetden" ybarat. Tebigy gurşawa mahsus bolan rezonans ýygylyklaryny, köpçüligiň we LED tor arkaly ýüze çykarylan elementleriň täsiri arkaly göz öňüne getirmek üçin “Low-Fi” usullaryny ulanýar. Pawilion yrgyldy stimullaryna jogap hökmünde jemgyýetçilik ýerini ýagtylandyrýar. Bahar baýramynyň arzuwlaryny ýerine ýetirmek üçin gelýänlerden başga-da, çykyş sahnasy hökmünde hem ulanylyp bilner.

Taslamanyň ady : ResoNet Sinan Mansions, Dizaýnerleriň ady : William Hailiang Chen, Müşderiniň ady : Sinan Mansions.

ResoNet Sinan Mansions Pawilion

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.