Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sowadylan Peýnir Trolleýi

Coq

Sowadylan Peýnir Trolleýi Patrik Sarran 2012-nji ýylda “Coq” peýnir trolleýini döretdi. Bu togalanýan zadyň geň bolmagy nahar iýýänleriň bilesigelijiligini tolgundyrýar, ýöne ýalňyşmaň, bu ilkinji nobatda işleýän guraldyr. Bu, kämillik ýaşyna ýeten peýnirleriň görnüşini açmak üçin gapdalda asylyp bilinýän silindr görnüşli gyzyl lak bilen örtülen stil görnüşli lak görnüşli gurluş arkaly gazanylýar. Arabany herekete getirmek, gutyny açmak, tabak üçin ýer açmak üçin tagtany süýşürmek, peýniriň böleklerini kesmek üçin bu diski aýlamak, ofisiant bu prosesi azajyk ýerine ýetiriş sungatyna öwrüp biler.

Taslamanyň ady : Coq, Dizaýnerleriň ady : Patrick Sarran, Müşderiniň ady : QUISO SARL.

Coq Sowadylan Peýnir Trolleýi

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.