Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oturgyç

Ydin

Oturgyç “Ydin” tabagyny ýönekeý gulplama ulgamynyň kömegi bilen ýörite gurallary ulanman özüňiz gurup bilersiňiz. 4 meňzeş aýak belli bir tertipde goýulmaýar we açar daşy hökmünde hereket edýän beton oturgyç hemme zady ýerinde saklaýar. Aýaklar basgançak öndürijisinden gelýän agaç bölekleri bilen ýasalýar, adaty agaç işläp bejermek usullaryny ulanyp aňsat işlenýär we ahyrynda ýaglanýar. Oturgyç diňe dowamly süýümli demir UHP betonda galypdyr. Tekiz gaplanan we ahyrky müşderilere iberilmäge taýyn 5 bölek bölek, başga bir durnuklylyk argumentidir.

Taslamanyň ady : Ydin, Dizaýnerleriň ady : Franck Divay, Müşderiniň ady : inoow design.

Ydin Oturgyç

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.