Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Şäher Oturgyjy

Eternity

Şäher Oturgyjy Suwuk daşdan ýasalan iki oturgyç. Iki sany berk bölüm rahat we özüne çekiji oturgyç üpjün edýär we şol bir wagtyň özünde ulgamyň durnuklylygy barada alada edýär. Oturgyjyň ujy, sähelçe hereketi zyýansyzlandyrýan görnüşde ýerleşýär. Bu şäher gurşawynyň bar bolan infra gurluşyna hormat goýýan skameýkadyr. Sahypada aňsat gurnama girizilýär. Gämi nokatlary indi ýok, taşlaň we ýatdan çykaryň. Seresap boluň, Bakylyk ýakyn. hawa.

Taslamanyň ady : Eternity, Dizaýnerleriň ady : George Drakakis, Müşderiniň ady : Escofet.

Eternity Şäher Oturgyjy

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýneri

Dünýäniň iň gowy dizaýnerleri, suratkeşleri we binagärleri.

Gowy dizaýn uly ykrar edilmelidir. Her gün özboluşly we innowasion dizaýnlary, ajaýyp binagärçiligi, ajaýyp modany we döredijilik grafikasyny döredýän ajaýyp dizaýnerleri görkezmekden hoşal. Bu gün size dünýäniň iň uly dizaýnerlerinden birini hödürleýäris. Bu gün baýrakly dizaýn portfelini gözden geçiriň we gündelik dizaýn ylhamyňyzy alyň.