Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Pol Plitalary

REVICOMFORT

Pol Plitalary REVICOMFORT aýrylýan we gaýtadan ulanylýan pol. Çalt we ulanmak aňsat. Ulanmaga taýýar. Täzeden düzmek üçin amatly. Producteke-täk önümde doly göwrümli farfor plitalarynyň tehniki aýratynlyklaryny, wagt tygşytlaýan ýönekeýleşdirmegiň ykdysady artykmaçlyklaryny, hereketiň aňsatlygyny we dürli ýerlerde gaýtadan ulanmagy birleşdirýär. REVICOMFORT birnäçe “Revigrés” kolleksiýalarynda amala aşyrylyp bilner: dürli effektler, reňkler we ýüzler.

Ysly Diffuzor

Magic stone

Ysly Diffuzor Jadyly daş, durmuş enjamlaryndan has köp zat, jadyly atmosfera döretmäge ukyply. Onuň görnüşi, derýanyň suwy bilen ýumşadylan daş hakda pikirlenip, tebigatdan ylham alýar. Suw elementi simwoliki taýdan ýokarky aşaky bedenden aýyrýan tolkun bilen aňladylýar. Suw bu önümiň esasy elementidir, ultrases barlagy arkaly suwy we ysly ýagy atomlaşdyrýar we sowuk bug döredýär. Tolkun hereketi, reňkleri rahat üýtgedýän LED çyra arkaly atmosferany döretmäge hyzmat edýär. Gapagy urup, ähli funksiýalary dolandyrýan mümkinçilik düwmesini işjeňleşdirýärsiňiz.

Oýunjaklar

Minimals

Oýunjaklar Minimallar, esasy reňk palitrasyny we geometrik şekilleri ulanmak bilen häsiýetlendirilen modully haýwanlaryň ajaýyp çyzgysydyr. Bu at bir wagtyň özünde "Minimalizm" sözünden we "Mini-Haýwanlar" -yň gysylmagyndan gelip çykýar. Elbetde, ähli zerur däl görnüşleri, aýratynlyklary we düşünjeleri ýok etmek arkaly oýnawaçlygyň düýp manysyny paş etmegi maksat edinýärler. Bilelikde, reňkler, haýwanlar, eşikler we arhetipler döredýär, adamlary özlerini tanadýan häsiýetini saýlamaga höweslendirýär.

Simsiz Gürleýji

Saxound

Simsiz Gürleýji Saksound dünýädäki öňdebaryjy spikerleriň käbiri tarapyndan ylhamlanan özboluşly düşünje. Bu, birnäçe ýyl mundan ozal öz innowasiýalarymyzyň garyndysy bilen döredilen iň oňat innowasiýanyň birleşmegi bolup, ony täze bir tejribe edýär. adamlar. Saksoundyň esasy elementleri silindr şekilli we ýüplük gurnama bolup durýar. Sakoundyň ölçegleri 13 santimetr diametri we 9,5 santimetr beýikligi bolan bir ykjam diskden ylham alýar, bir eli bilen süýşürip bolýar. Iki sany 1-den ybarat “Twitter, iki 2” orta sürüjisi we şeýle kiçijik forma faktoryna düzülen bas radiator.

Oturgyç

DARYA

Oturgyç Aslynda bu oturgyç, asylly, owadan we dynç alýan owadan, oýnawaç gyzdan ylham aldy! uzyn tonly gol we aýaklar bilen. bu söýgi bilen dizaýn eden oturgyç, hemmesi el bilen oýulan. Şol gyzyň ady "Darýa".

Bluetooth Nauşnik

Bluetrek Titanium +

Bluetooth Nauşnik “Bluetrek” -den çykan bu täze “Titan +” nauşnik, çydamly materialda - Alýumin metal garyndysy we iň esasysy, mümkinçilik bilen enjamlaşdyrylan “uzalmagy” (tegelek gulak bölekinden uzalýan turba) nyşany bilen ajaýyp dizaýnda tamamlandy. iň soňky akylly enjamlardan ses signalyny akdyrmak. Çalt zarýad bermek aýratynlygy söhbetdeşligiňizi dessine giňeltmäge mümkinçilik berýär. Batareýany ýerleşdirmegiň garaşylýan patenti, nauşnikdäki agram deňagramlylygyny ulanmagyň amatlylygyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.