Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Eplenýän Tabur

Tatamu

Eplenýän Tabur 2050-nji ýyla çenli ýer ilatynyň üçden iki bölegi şäherlerde ýaşar. Tatamunyň esasy islegi, çäkleri çäkli adamlar, şol sanda ýygy-ýygydan hereket edýänler üçin çeýe mebel bilen üpjün etmekdir. Maksat berkligi ultra inçe şekil bilen birleşdirýän içgin mebel döretmekdir. Tabagy ýerleşdirmek üçin diňe bir öwrümli hereket gerek. Lighteňil agramy saklaýan çydamly matadan ýasalan ähli halkalar, agaç taraplar durnuklylygy üpjün edýär. Oňa basyş ulanylandan soň, täsin mehanizmi we geometriýasy sebäpli bölekler bir-birine gulplanansoň, tabure güýçlenýär.

Oturgyç

Haleiwa

Oturgyç Haleiwa yzygiderli rattany süpürýän egrilere dokap, aýratyn siluet goýýar. Tebigy materiallar, häzirki döwürde ýasalan Filippinlerdäki senetçilik däplerine hormat goýýar. Jübütlenen ýa-da jümle bölegi hökmünde ulanylýan dizaýnyň köp taraplylygy bu oturgyjy dürli stillere uýgunlaşdyrýar. Form we funksiýa, merhemet we güýç, binagärlik we dizaýn arasynda deňagramlylyk döretmek, Haleiwa owadan ýaly rahat.

Lampa

Pluto

Lampa Pluto ünsi stilde berk saklaýar. Ykjam, aerodinamiki silindr burçly üçburç bazanyň üstünde ýerleşdirilen owadan tutawaç bilen aýlanýar we ýumşak, ýöne gönükdirilen ýagtylygy takyklyk bilen ýerleşdirmegi aňsatlaşdyrýar. Onuň görnüşi teleskoplar bilen ylhamlandy, tersine, ýyldyzlaryň ýerine ýere ünsi jemlemäge çalyşýar. Mekgejöwen esasly plastmassadan peýdalanyp, 3d çap bilen ýasalan bu, diňe bir 3d printerleri senagat görnüşinde ulanmak bilen çäklenmän, ekologiýa taýdan arassa.

Lampa

Mobius

Lampa Mobius halkasy Mobius lampalarynyň dizaýnyna ylham berýär. Bir çyra zolagynda iki taraplaýyn yşyklandyryş islegini kanagatlandyrjak ters we ters iki kölegeli ýüz (ýagny iki taraply ýüz) bolup biler. Specialörite we ýönekeý görnüşinde syrly matematiki gözellik bar. Şonuň üçin has ritmiki gözellik öý durmuşyna getiriler.

Türgenleşik Silikon Suw Çüýşesi

Happy Aquarius

Türgenleşik Silikon Suw Çüýşesi Bagtly akwarius ähli ýaşdakylar üçin ygtybarly we gowy suw çüýşesidir. Youngaş, gujurly we moda duýgusyny görkezýän, ýylgyrýan egrem-bugram şekilli dizaýn we gözüňi özüne çekiji goşa taraply reňkler bar. 100% gaýtadan işlenip bilinýän iýmit derejeli silikon bilen öndürilen, temperatura diapazony 220 deg. C -40 gradus. C, hiç hili plastifikator çykmady we BPA mugt. Softumşak degirmen üstü örtügi ýüpek duýgyny üpjün edýär, saklamakda we saklamakda gowy. Bahar, çeýeligi we içi boş gurluş gurluşy çüýşäni el gysgyç ýaly ýeňil agramly dambbell ýaly işlemäge mümkinçilik berýär.

Myhmanhana Amatlyklary

Marn

Myhmanhana Amatlyklary Adaty Tainan medeniýetiniň (Taýwanyň medeni mirasy bilen doldurylan köne şäher) baýramçylyk naharlaryndan ylham alyp, myhmanhana amatlyklarynyň toplumyna öwürmek bilen, ýerli ýaşaýjylara hemişe & quot; Marn & quot; diýlip atlandyrylýan bu baýramçylyk naharlary, ýerine ýetirilmegini aňladýar. Hytaý medeniýetinde; el sabyny we sabyn tagamy ýaly pyşdyl şekilli tüwi torty, hajathana ýaly kömelek noýba torty, el kremi we bugly çörek ýaly tang ýuan süýji köke & amp; Tainan goňur şekerli çörek torty. Myhmanhana ýerli medeniýeti ösdürmek üçin ajaýyp platforma bolany üçin, Tainan medeni mirasy dünýä ýaýrap biler.