Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Stol Çyrasy

Moon

Stol Çyrasy Bu ýagtylyk, ertirden agşama çenli iş ýerinde adamlara ýoldaş bolmakda işjeň rol oýnaýar. Iş gurşawyny göz öňünde tutup, döredildi. Sim noutbuk kompýuterine ýa-da tok bankyna birikdirilip bilner. Aýyň görnüşi, poslamaýan çarçuwadan ýasalan şekiliň ýokarlanýan nyşany hökmünde tegelegiň dörtden üç böleginden ýasaldy. Aýyň üstki nagşy, kosmos taslamasyndaky gonuş gollanmasyny ýada salýar. Sazlama gündizine heýkeltaraşlyga we gijelerine dartgynly işe rahatlyk berýän ýeňil enjam ýaly görünýär.

Ýagtylyk

Louvre

Ýagtylyk Luwr çyrasy, Gresiýanyň tomus gün şöhlesinden ylham alýan interaktiw stol çyrasy bolup, Luwresiň üsti bilen ýapyk ýapyklardan aňsatlyk bilen geçýär. Ulanyjylaryň isleglerine we zerurlyklaryna görä diffuziýany, göwrümi we ýagtylygyň soňky estetikasyny üýtgetmek üçin tertibi oýnawaç usul bilen üýtgedýän 20 sany halka, 6 sany dykylyk we 14 sany Plexiglasdan ybarat. Lightagtylyk materialdan geçýär we diffuziýa sebäp bolýar, şonuň üçin kölegäniň özi-de, töweregindäki ýüzlerde-de görünmeýär. Dürli belentlikdäki halkalar tükeniksiz kombinasiýalara, ygtybarly sazlamaga we umumy ýagtylyga gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Lampa

Little Kong

Lampa “Little Kong” gündogar pelsepesini öz içine alýan daş-töweregi lampalardyr. Gündogar estetikasy wirtual we hakyky, doly we boş gatnaşyklara uly üns berýär. Yşyk-diodly indikatorlary demir sütüne gizlinlikde gizlemek diňe bir çyranyň boşlugyny we arassalygyny üpjün etmän, Kong-i beýleki lampalardan tapawutlandyrýar. Dizaýnerler, ýagtylygy we dürli gurluşy ajaýyp görkezmek üçin 30-dan gowrak synagdan soň, ajaýyp yşyklandyryş tejribesini üpjün edip biljek ussatlygy tapdylar. Esasy simsiz zarýad bermegi goldaýar we USB porty bar. Diňe el silkip, açyp ýa-da öçürip bolýar.

Aşhana Tabagy

Coupe

Aşhana Tabagy Bu tabure, bitarap oturgyç ýagdaýyny saklamaga kömek etmek üçin niýetlenendir. Dizaýn topary, adamlaryň gündelik hereketlerine syn etmek bilen, çalt arakesmede aşhanada oturmak ýaly gysga wagtyň içinde oturgyçlarda oturmagyň zerurlygyny tapdy, bu topara şeýle häsiýeti ýerleşdirmek üçin ýörite bu tabagy döretmäge ylham berdi. Bu tabure minimal bölekler we gurluşlar bilen bezelip, önümleriň öndürijiligini göz öňünde tutup, tabagy alyjylar we satyjylar üçin elýeterli we tygşytly edýär.

Kir Ýuwmak

Brooklyn Laundreel

Kir Ýuwmak Içerki ulanmak üçin kir guşak. Japaneseapon kagyzlaryndan has kiçi ykjam korpus, lenta ölçegine meňzeýär, üstünde nurbat ýok. Uzynlygy 4 m bolan kemerde jemi 29 deşik bar, her deşik eşik gysgyçsyz palto saklaýjyny saklap we saklap bilýär, çalt guramak üçin işleýär. Antibakterial we galyndylara garşy poliuretandan ýasalan guşak, howpsuz, arassa we güýçli materialdan. Iň köp ýük 15 kg. 2 sany çeňňek we aýlanýan korpus köp usully ulanmaga mümkinçilik berýär. Kiçijik we ýönekeý, ýöne bu içerde kir ýuwmak üçin gaty peýdaly. Aňsat işlemek we akylly gurnamak otagyň islendik görnüşine laýyk geler.

Divan

Shell

Divan “Shell” divany, deňiz gabyklarynyň çyzgylarynyň we ekzoskelet tehnologiýasyna we 3d çaphana nusgalarynda moda tendensiýalarynyň utgaşmasy hökmünde peýda boldy. Maksat optiki illuziýanyň täsiri bilen divan döretmekdi. Öýde-de, daşarda-da ulanyp boljak ýeňil we howaly mebel bolmaly. Lighteňilligiň täsirine ýetmek üçin neýlon ýüplerden web ulanyldy. Şeýlelik bilen, karkasyň gatylygy siluet çyzyklarynyň dokalmagy we ýumşaklygy bilen deňagramlaşdyrylýar. Oturgyjyň burç bölekleriniň aşagyndaky berk binany gapdal stollar we ýumşak üstki oturgyçlar we ýassyklar kompozisiýany tamamlamak üçin ulanyp bolýar.