Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýakymly Gap

Ajorí

Ýakymly Gap Ajori, dürli tagamlary, ysly zatlary we ýakymly yslary guramak we saklamak, her ýurduň dürli aşpezlik däplerini kanagatlandyrmak we laýyklaşdyrmak üçin döredijilikli çözgütdir. Onuň ajaýyp organiki dizaýny ony heýkeltaraş bölek edýär, netijede stoluň töwereginde söhbetdeşlik başlangyjy hökmünde görkezmek üçin ajaýyp bezeg bolýar. Paket dizaýny, sarymsak derisinden ylham alýar we eko-gaplamanyň ýeke-täk teklibine öwrülýär. Ajori, tebigat tarapyndan ylhamlanan we tutuşlygyna tebigy materiallardan ýasalan planeta üçin ekologiýa taýdan arassa dizaýn.

Köp Wezipeli Gurluşyk Toplumy

JIX

Köp Wezipeli Gurluşyk Toplumy JIX, Nýu-Yorkorkda ýerleşýän wizual suratkeş we önüm dizaýneri Patrik Martinez tarapyndan döredilen gurluşyk toplumy. Dürli gurluşyklary döretmek üçin adaty içgi sypallaryny birleşdirmäge mümkinçilik bermek üçin ýörite döredilen kiçi modully elementlerden durýar. JIX birikdirijileri aňsatlyk bilen bölünip, kesişýän we ýerine gulplanýan tekiz gözeneklerde gelýär. JIX bilen, uly göwrümli otag ölçegli gurluşlardan başlap, çylşyrymly stol üstündäki heýkellere çenli hemmesini gurup bilersiňiz, bularyň hemmesi JIX birikdirijilerini we içýän samanlary ulanýar.

Hammam Ýygnamak

CATINO

Hammam Ýygnamak KATINO pikire şekil bermek isleginden döreýär. Bu ýygyndy, hyýalymyzyň bar bolan arhetiplerini häzirki zaman görnüşinde täzeden düşündirýän ýönekeý elementler arkaly gündelik durmuşyň poeziýasyny oýarýar. Tebigy agaçlary ulanmak arkaly, gatydan işlenip, baky galmak üçin ýygnanan ýylylyk we berklik gurşawyna gaýdyp gelmegi teklip edýär.

Ýuwulýan Gap

Angle

Ýuwulýan Gap Dünýäde ajaýyp dizaýny bolan ýuwulýan gaplar köp. Emma bu zada täzeçe garamagy teklip edýäris. Lýubkany ulanmakdan lezzet almak we zeýkeş deşigi ýaly zerur, ýöne estetiki däl jikme-jiklikleri gizlemek isleýäris. “Burç” lakonik dizaýn bolup, onda amatly ulanmak we arassalamak ulgamy üçin ähli jikme-jiklikleri oýlap tapypdyr. Ulanylanda zeýkeş deşigine syn etmeýärsiňiz, hemme zat suw ýitip gidýän ýaly. Optiki illýuziýa bilen baglanyşýan bu täsir, lýuboý ýerleriniň aýratyn ýerleşişi bilen gazanylýar.

Göçme Gürleýji

Ballo

Göçme Gürleýji Şweýsariýanyň dizaýn studiýasy BERNHARD | BURKARD OYO üçin özboluşly gürleýjini dizaýn etdi. Gepleýjiniň görnüşi, hakyky stendi bolmadyk ajaýyp sferadyr. BALLO gürleýjisi 360 dereje aýdym-saz tejribesi üçin ýerleşdirýär, togalanýar ýa-da asylýar. Dizaýn minimalistik dizaýn ýörelgelerine eýerýär. Reňkli guşak iki ýarym şary birleşdirýär. Gepleýjini goraýar we üstünde ýatanda bas seslerini ýokarlandyrýar. Dinamik içerki zarýad berilýän Lityum batareýasy bilen gelýär we ses enjamlarynyň köpüsine laýyk gelýär. 3,5 mm jak nauşnik üçin adaty wilka. BALLO gürleýjisi on dürli reňkde bar.

Aýratyn Öý Termostaty

The Netatmo Thermostat for Smartphone

Aýratyn Öý Termostaty Smartfon üçin termostat, adaty termostat dizaýnlaryny bozup, minimalistik, ajaýyp dizaýny hödürleýär. Düşünjeli kub dessine akdan reňke geçýär. Bar etmeli zadyňyz, enjamyň arka tarapynda çalşylýan 5 reňkli filmiň birini ulanmak. Softumşak we ýeňil, reňk özboluşlylyga näzik täsir edýär. Fiziki täsirler az derejede saklanýar. Simpleönekeý degmek, beýleki dolandyryşlar ulanyjynyň smartfonyndan ýasalsa, temperaturany üýtgetmäge mümkinçilik berýär. E-syýa ekrany deňi-taýy bolmadyk hili we iň az energiýa sarp etmegi üçin saýlandy.