Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ofis Dizaýny

Brockman

Ofis Dizaýny Magdan söwdasyna esaslanýan maýa goýum firmasy hökmünde netijelilik we öndürijilik işiň esasy ugurlarydyr. Dizaýn ilki bilen tebigatdan ylham aldy. Dizaýnda görnüp duran başga bir ylham, geometriýa ünsi. Bu esasy elementler dizaýnlaryň başynda durýardy we şeýlelik bilen forma we giňişlige geometrik we psihologiki düşünjeleri ulanmak arkaly wizual terjime edildi. Dünýä derejesindäki täjirçilik binasynyň abraýyny we abraýyny saklamak üçin aýna we polatdan peýdalanmak arkaly özboluşly bir korporasiýa arenasy döreýär.

Barbeke Restorany

Grill

Barbeke Restorany Taslamanyň çäkleri, bar bolan 72 inedördül metrlik motosikl abatlaýyş dükanyny täze Barbeque restoranyna öwürýär. Işiň çäkleri daşky we içki giňişligi doly täzeden düzmegi öz içine alýar. Daşky görnüşi kömüriň ýönekeý gara we ak reňk shemasy bilen birleşdirilen Barbeque panjarasy bilen ylham aldy. Bu taslamanyň kynçylyklaryndan biri, şeýle kiçijik ýerde agressiw programma talaplaryna (naharhanada 40 oturgyç) laýyk gelmekdir. Mundan başga-da, ähli täze HVAC bölümlerini we täze täjirçilik aşhanasyny öz içine alýan adaty bolmadyk býudjet (40,000 ABŞ dollary) bilen işlemeli.

Ýaşaýyş Jaýy

Cheung's Residence

Ýaşaýyş Jaýy Residenceaşaýyş jaýy ýönekeýlik, açyklyk we tebigy ýagtylygy göz öňünde tutup bezelipdir. Binanyň aýak yzy bar bolan ýeriň çäklendirmesini görkezýär we resmi aňlatma arassa we ýönekeý bolmaly. Atrium we balkon binanyň demirgazyk tarapynda girelgäni we nahar meýdanyny yşyklandyrýar. Tebigy yşyklary köpeltmek we giňişlik çeýeligini üpjün etmek üçin ýaşaýyş otagy we aşhana binanyň günorta tarapynda süýşýän penjireler üpjün edilýär. Dizaýn ideýalaryny hasam güýçlendirmek üçin binanyň hemme ýerinde “Skylights” teklip edilýär.

Wagtlaýyn Maglumat Merkezi

Temporary Information Pavilion

Wagtlaýyn Maglumat Merkezi Taslama dürli funksiýalar we çäreler üçin Londonyň Trafalgar şäherindäki garyşyk wagtlaýyn pawiliondyr. Teklip edilýän gurluş, esasy gurluşyk materialy hökmünde ýük daşaýan konteýnerleri gaýtadan ulanmak arkaly "wagtlaýynlyk" düşünjesini nygtaýar. Onuň metal tebigaty, düşünjäniň geçiş häsiýetini güýçlendirýän bar bolan bina bilen gapma-garşylykly gatnaşyklary ýola goýmagy maksat edinýär. Mundan başga-da, binanyň resmi taýdan beýan edilmegi, binanyň gysga ömrüniň dowamynda wizual täsirleşmegi özüne çekmek üçin saýtda wagtlaýyn bellik döredýän tötänleýin tertipde tertipleşdirilýär.

Sergi Otagy, Bölek Satuw, Kitap Dükany

World Kids Books

Sergi Otagy, Bölek Satuw, Kitap Dükany Kiçijik aýak yzynda durnukly, doly işleýän kitap dükanyny döretmek üçin ýerli kompaniýa tarapyndan ylhamlanan RED BOX ID, ýerli jemgyýeti goldaýan täze bölek satuw tejribesini dizaýn etmek üçin “açyk kitap” düşünjesini ulandy. Kanadanyň Wankuwer şäherinde ýerleşýän “World Kids Books” sergi zaly, ikinjisi bölek kitap dükany, üçünji ýerde onlaýn dükan. Goňur kontrast, simmetriýa, ritm we reňk popy adamlary özüne çekýär we dinamiki we gyzykly giňişlik döredýär. Içerki dizaýn arkaly işewürlik ideýasynyň nädip ösdürilip bilinjekdiginiň ajaýyp mysalydyr.

Şäher Täzelenişi

Tahrir Square

Şäher Täzelenişi Tahrir meýdany Müsüriň syýasy taryhynyň diregi bolup durýar we şonuň üçin şäher dizaýnyny janlandyrmak syýasy, daşky gurşaw we jemgyýetçilik desideratumdyr. Baş meýilnama käbir köçeleri ýapmagy we ulag akymyny bozmazdan bar bolan meýdança birleşdirmegi göz öňünde tutýar. Soňra dynç alyş we täjirçilik funksiýalaryny, şeýle hem Müsüriň häzirki syýasy taryhyny bellemek üçin ýadygärlik ýerleşdirmek üçin üç taslama döredildi. Meýilnama gezelenç etmek we oturmak üçin ýeterlik ýer we şäheriň reňkini tanatmak üçin ýaşyl meýdanyň ýokary derejesini göz öňünde tutdy.