Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Saç Salony

Vibrant

Saç Salony Botanika keşbiniň düýp manysyny ele alýan asman bagy tutuş geçelgede döredildi, myhmanlary märekäniň arasyndan uzaklaşyp, girelgesinden garşy alyp, derrew basmak üçin garşy alýar. Kosmosa has giňişleýin göz aýlap, daralan düzüliş jikme-jik altyn degirmenler bilen ýokaryk uzalýar. Botanika metaforalary otagda henizem joşgunly beýan edilýär, köçelerden gelýän sesleriň ýerini alýar we bu ýerde gizlin bag bolýar.

Hususy Ýaşaýyş Jaýy

City Point

Hususy Ýaşaýyş Jaýy Dizaýner şäher landşaftyndan ylham gözledi. Metropoliten temasy bilen taslamany häsiýetlendirýän, şäher giňişliginiň sahnalary ýaşaýyş meýdanyna “giňeldi”. Ajaýyp wizual effektleri we atmosferany döretmek üçin goýy reňkler ýagtylyk bilen tapawutlanýar. Belent binalar bilen mozaikany, suratlary we sanly yzlary kabul etmek bilen, içerki şäherde häzirki zaman şäheri barada täsir galdyrdy. Dizaýner, esasanam işlemäge gönükdirilen giňişlik meýilnamalaşdyrylyşyna köp tagalla etdi. Netijede, 7 adama hyzmat etmek üçin ýeterlik giň we kaşaň jaý boldy.

Atrium

Sberbank Headquarters

Atrium Şweýsariýanyň binagärlik ofisi “Evolution Design” rus arhitektura studiýasy T + T arhitektorlary bilen bilelikde Moskwadaky Sberbankyň täze baş edarasynda giň köpugurly atrium dizaýn etdi. Gündiz suw basan atrium öýlerinde dürli iş ýerleri we kofe bar, asylan göwher şekilli mejlisler otagy içerki howlynyň merkezi boldy. Aýnanyň şöhlelenmesi, syrçaly içki fasad we ösümlikleriň ulanylmagy giňlik we üznüksizlik duýgusyny goşýar.

Ofis Dizaýny

Puls

Ofis Dizaýny Nemes in engineeringenerçilik kompaniýasy Puls täze jaýlara göçdi we bu pursatdan peýdalanyp, kompaniýanyň içinde täze hyzmatdaşlyk medeniýetini göz öňüne getirmek we höweslendirmek üçin peýdalandy. Täze ofis dizaýny, esasanam gözleg we ösüş we beýleki bölümleriň arasynda içerki aragatnaşygyň ep-esli ýokarlanandygyny habar berýän toparlar medeni üýtgeşmä itergi berýär. Şeýle hem, kompaniýa gözleg we ösüş innowasiýalarynda üstünlik gazanmagyň esasy görkezijilerinden biri hökmünde bilinýän öz-özünden resmi däl ýygnaklaryň köpelendigini gördi.

Ýaşaýyş Jaýy

Flexhouse

Ýaşaýyş Jaýy Flexhouse Şweýsariýanyň Sýurih kölünde bir maşgalaly jaý. Demir ýol bilen ýerli giriş ýolunyň arasynda gysylan çylşyrymly üçburç ýer böleginde gurlan Flexhouse köp binagärlik kynçylyklaryny ýeňip geçmegiň netijesidir: çäkli aralyklar we binanyň göwrümi, meýdançanyň üçburç görnüşi, ýerli dillerdäki çäklendirmeler. Giň aýna diwarlary we lenta meňzeş ak fasadly bina şeýle bir ýeňil we ykjam görnüşde, kölden ýüzüp, gämi duralgasy üçin tebigy ýeri tapýan futuristik gämä meňzeýär.

6280.ch Iş Merkezi

Novex Coworking

6280.ch Iş Merkezi Ajaýyp Merkezi Şweýsariýada daglaryň we kölleriň arasynda ýerleşýän 6280.ch iş merkezi Şweýsariýanyň oba ýerlerinde çeýe we elýeterli iş ýerlerine barha artýan zerurlyga jogapdyr. Localerli erkin işleýänlere we kiçi kärhanalara 21-nji asyryň iş durmuşynyň tebigatyny berk kabul edip, bukoliki saýtlardan ylham alýan we senagat geçmişine hormat goýýan interýerler bilen häzirki zaman iş ýerini hödürleýär.