Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Aralyk Kapot

Black Hole Hood

Aralyk Kapot “Black Hole” we “Worm Hole” tarapyndan ylhamlanan bu diapazon, önümi owadan we döwrebap görnüşe öwürýär, bularyň hemmesi duýgy duýgularyny döredýär we elýeterli edýär. Nahar bişirilende duýgy pursatlaryny we aňsat ulanylmagyny üpjün edýär. Bu ýeňil, gurmak aňsat, arassalamak aňsat we häzirki zaman iland aşhanalary üçin niýetlenendir.

Gürleýji

Black Hole

Gürleýji “Black Hole” häzirki zaman akylly tehnologiýa esasynda işlenip düzüldi we “Bluetooth” göçme gürleýjidir. Dürli platforma bolan islendik jübi telefonyna birikdirilip bilner we daşarky göçme ammarlara birikmek üçin USB porty bar. Içine goýlan çyra stol çyrasy hökmünde ulanylyp bilner. Şeýle hem, “Gara deşik” -iň özüne çekiji görnüşi, içerki dizaýnda öý önümleriniň ulanylmagyny özüne çekýär.

Göçme Bluetooth Gürleýjisi

Black Box

Göçme Bluetooth Gürleýjisi Bu Bluetooth göçme gürleýjidir. Lighteňil we kiçi we emosional görnüşe eýe. Tolkunlaryň görnüşini ýönekeýleşdirip, “Black Box” gürleýjiniň görnüşini düzdüm. Stereo sesini diňlemek üçin çep we saga iki gürleýjisi bar. Şeýle hem bu iki gürleýjiniň tolkun formasynyň her bölegi. Biri polo positiveitel tolkun şekili, biri otrisatel tolkun görnüşi. ulanmak üçin bu enjam jübüti ykjam we kompýuter ýaly beýleki elektron enjamlaryna Bluetooth arkaly birikdirip we ses çalýar. Şeýle hem batareýany paýlaşmak bar. Iki gürleýjini jemläp, ulanylmaýan wagty stolda gara guty peýda bolýar.

Göçme Gürleýji

Seda

Göçme Gürleýji “Seda” intellektual tehnologiýa bazasynyň işleýän enjamy. Merkezdäki ruçka eýesi kosmos gurnaýjysydyr. Şeýle hem, USB porty we Bluetooth birikmesi ýaly sanly aýratynlyklar ony öý meýdançasy bilen uýgunlaşdyrylan göçme pleýer we gürleýjä öwürýär. Daşarky bedene salynýan çyra çyzgysy stol çyrasy hökmünde işleýär. Şeýle hem, kaşaň görnüşiň özüne çekiji görnüşi, içerki önümleriň içerki dizaýnda ulanylmagy üçin özüne çekiji edýär. Şeýle hem, boşlugy has gowy ulanmak Sedanyň möhüm aýratynlyklaryndan biridir.

Kofe Käse We Sous

WithDelight

Kofe Käse We Sous Kofeniň gapdalynda süýji görnüşli süýji tagamlary hödürlemek, dürli medeniýetleriň bir bölegidir, sebäbi Türkiýede türk lezzeti bilen bir käse kofe, Italiýada biskotti, Ispaniýada hurros we Arabystanda hurma hödürlemek däbi. Şeýle-de bolsa, adaty tabaklarda gyzgyn kofe käsesine süýşýär we kofe dökülýän ýerlerden ýapyşýar ýa-da çyg bolýar. Munuň öňüni almak üçin, bu kofe käsesinde kofeniň bejergisini ýerinde saklaýan ýörite ýerleri bar. Kofe iň zerur içgileriň biri bolansoň, kofe içmek tejribesiniň hilini ýokarlandyrmak gündelik durmuşda möhümdir.

Tablisa

Codependent

Tablisa Ygtybarly, psihologiki ýagdaýy we dizaýny birleşdirýär, esasanam psihologiki ýagdaýyň fiziki taýdan ýüze çykmagyna, garaşlylyga esaslanýar. Bu iki biri-birine bagly tablisalar işlemek üçin birek-birege bil baglamalydyrlar. Iki görnüş ýeke durmaga ukypsyz, ýöne bilelikde bir işleýiş görnüşini döredýär. Jemleýji tablisa, bölekleriniň jeminden has uly bolan güýçli mysaldyr.