Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oturgyç

Ydin

Oturgyç “Ydin” tabagyny ýönekeý gulplama ulgamynyň kömegi bilen ýörite gurallary ulanman özüňiz gurup bilersiňiz. 4 meňzeş aýak belli bir tertipde goýulmaýar we açar daşy hökmünde hereket edýän beton oturgyç hemme zady ýerinde saklaýar. Aýaklar basgançak öndürijisinden gelýän agaç bölekleri bilen ýasalýar, adaty agaç işläp bejermek usullaryny ulanyp aňsat işlenýär we ahyrynda ýaglanýar. Oturgyç diňe dowamly süýümli demir UHP betonda galypdyr. Tekiz gaplanan we ahyrky müşderilere iberilmäge taýyn 5 bölek bölek, başga bir durnuklylyk argumentidir.

Sowadylan Peýnir Trolleýi

Coq

Sowadylan Peýnir Trolleýi Patrik Sarran 2012-nji ýylda “Coq” peýnir trolleýini döretdi. Bu togalanýan zadyň geň bolmagy nahar iýýänleriň bilesigelijiligini tolgundyrýar, ýöne ýalňyşmaň, bu ilkinji nobatda işleýän guraldyr. Bu, kämillik ýaşyna ýeten peýnirleriň görnüşini açmak üçin gapdalda asylyp bilinýän silindr görnüşli gyzyl lak bilen örtülen stil görnüşli lak görnüşli gurluş arkaly gazanylýar. Arabany herekete getirmek, gutyny açmak, tabak üçin ýer açmak üçin tagtany süýşürmek, peýniriň böleklerini kesmek üçin bu diski aýlamak, ofisiant bu prosesi azajyk ýerine ýetiriş sungatyna öwrüp biler.

Sowadylan Çöl Trolleýi

Sweet Kit

Sowadylan Çöl Trolleýi Restoranlarda desertlere hyzmat etmek üçin bu ykjam vitrin 2016-njy ýylda döredilip, K aralygyndaky iň soňky eser. “Sweet-Kit” dizaýny nepislik, hereketlilik, göwrüm we aç-açanlyk talaplaryna laýyk gelýär. Açylyş mehanizmi akril aýna diskiň daşyndan aýlanýan halka esaslanýar. Iki sany galypdan ýasalan çukur halkalary, aýlaw korpusyny açmak we trolleýni restoranyň töwereginde aýlamak üçin tutawaçdyr. Bu toplumlaýyn aýratynlyklar hyzmat üçin sahnany düzmäge we görkezilen önümleri görkezmäge kömek edýär.

Täze Ösümlikler Bilen Gyzgyn Içgi Hyzmaty

Herbal Tea Garden

Täze Ösümlikler Bilen Gyzgyn Içgi Hyzmaty Patrik Sarran Ösümlik çaý bagyny 2014-nji ýylda Gonkongyň “Landmark Mandarin Oriental” üçin özboluşly bir zat hökmünde döretdi. Naharhana müdiri çaý dabarasyny ýerine ýetirip biljek trolleýs isledi. Bu dizaýn, Hytaýyň peýza. Suratlarynyň täsirinde KEZA peýnir trolleýsi we Km31 köp funksiýaly trolleýs ýaly K seriýaly trolleýlerinde Patrik Sarran tarapyndan döredilen kodlary gaýtadan ulanýar.

Şampan Trolleýi

BOQ

Şampan Trolleýi BOQ kabul edişliklerde şampan hyzmat etmek üçin buz wannasydyr. Agaçdan, metaldan, rezinden we aýnadan ýasalýar. Tegelek simmetriýa dizaýnyň aýrylmaz bölegi hökmünde obýektleri we materiallary tertipleýär. Adaty tüýdükler tozan we zarbalardan goralýan, ak rezin lýuboýyň aşagyndaky korolada goýulýar. Gül diýen ýaly kompozisiýa myhmanlary gymmatly içgini dadyp görmek üçin tegelek döretmäge çagyrýar. Allöne ilki bilen ofisiant üçin täsirli sahna esbaplary.

Derejeli Trolleý

Kali

Derejeli Trolleý Bu ädim trolleýsi, QUISO markasy üçin dizaýneriň K seriýasynyň elementlerinden biridir. Owadan ýasalan gaty agaçdan ýasalýar. Onuň berk we ätiýaçly dizaýny, restoran stolunda spirtli içgileri hödürlemek üçin amatly edýär. Hyzmatyň howpsuzlygy we nepisligi üçin äýnek ýassykdan asylýar, çüýşeler süýşmeýän örtük bilen herekete getirilýär, senagat tigirleri tekiz we sessiz hereket edýär.